Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” powołane zostało decyzją założycieli w dniu 26 października 1998 roku. W przygotowaniu Statutu oparto się na ustawie
Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 10 kwietnia 1989r.) przyjmując cele, jakie przyświecają działalności tworzonego Stowarzyszenia.
Po rozpatrzeniu wniosku w dniu 3 grudnia 1998r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu zarejestrował Stowarzyszenie.

Strona domowa : www.ressacramiser.com.pl/

Pierwszym zadaniem Stowarzyszenia było utworzenie i zarejestrowanie w Rejestrze Wojewody Lubelskiego NZOZ "Medop". Udało się to osiągnąć 17 września 1999r.

Już w marcu 2000r. podpisano umowę z LRKCH na świadczenie usług rehabilitacyjnych. NZOZ "Medop" działa do dnia dzisiejszego, corocznie podpisuje umowy z NFZ na ambulatoryjne usługi rehabilitacyjne. Z zabiegów korzystają pacjenci z powiatu kraśnickiego. Limit zabiegów jest corocznie przekraczany. Tylko
w 2005r. wykonano nieodpłatnie zabiegi na kwotę 4.063zł. Na cel rehabilitacyjny wychowanków DPS otrzymaliśmy również dotację z PFRON o/Lublin.

W celu szerszej integracji z Organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w 2000r. przystąpiono do Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki w Lublinie. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w szkoleniach organizowanych przez LFOON-SW. Dzięki szkoleniom powstała strona internetowa SWON, DPS i WTZ w Gościeradowie. Stowarzyszenie promowało swoje osiągnięcia w programie "TĘCZA", transmitowanym przez Telewizję Lublin.

Poprzez inne działania, np. organiowanie imprez integracyjnych, kulturalnych czy sportowych, staramy się zapobiegać marginalizacji osób niepełnosprawnych. W roku 1999 była to dwudniowa impreza kulturalno-sportowa z okazji XX-lecia DPS w Gościeradowie i Międzynarodowego Dnia Dziecka. Od tego czasu systematycznie organizujemy cykl imprez integracyjnych, kulturalnych lub sportowych. Są to imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sportu, Powitania Jesieni, czyli Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki oraz Wieczerza Wigilijna, tak oczekiwana przez osoby niepełnosprawne przez cały rok. W tym celu staramy siê o środki z PCPR Kraśniku,
z Fundacji im. Stefana Batorego, z PFRON o/Lublin.

Staramy siê również o wsparcie dla osób pracujących z niepełnosprawnymi oraz dla rodziców osób niepełnosprawnych. Od 2004 do 2005 roku włącznie w działaniach tych pomaga nam PFRON o/Lublin z Programu PARTNER. Prowadzone są szkolenia dla pracowników i rodziców osób niepełnosprawnych. Z programu tego korzystają również osoby niepełnosprawne z WTZ w Gościeradowie - dla nich prowadzone są przez psychologa Grupy Wsparcia i Zespoły Aktywności Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.