Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie jest utworzony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Jest to placówka koedukacyjna z miejscami dla 65 osób.

Obecnie Dom zamieszkują 62 osoby niepełnosprawne intelektualnie, w przedziale wiekowym od 13 do 71 lat. Przeważająca część mieszkańców wamaga całodobowej opieki i zapewnienia usług opiekuńczych, terapeutycznych, wychowawczych
i pielęgniarskich.

Dom zapewnia usługi zgodne z ustawodawstwem, Statutem oraz Regulaminem organizacyjnym. Obowiązująca Karta praw mieszkańców, reguluje prawa
i obowiązki mieszkańca Domu Pomocy Społecznej.

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia lekarz rodzinny, który oferuje wizytę konsultacyjną  raz w tygodniu, wizyty domowe w razie zachorowania mieszkańca, pomoc pielęgniarki.

Dom zapewnia wizyty lekarzy specjalistów ze skierowania lekarza rodzinnego. Porad psychiatrycznych udziela lekarz psychiatra z SP ZOZ w Kraśniku. Porad i pomocy psychologicznej udziela zatrudniony w DPS psycholog.

Bezpośrednią opiekę nad wychowankami sprawują zespoły terapeutyczne oraz zespół pielęgniarski. Głównym celem pracy zespołów jest maksymalne usprawnienie i  usamodzielnienie mieszkańców oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Mieszkańcy maja zapewnione podstawowe zajęcia usamodzielniające z samoobsługi oraz zajęcia terapeutyczne w różnych kołach zainteresowań
i pracowniach.

Organizowane są wycieczki rekreacyjno - turystyczne, biwaki, rajdy, imprezy integracyjne.

Dzieci i młodzież objęte są programem nauczania, zgodnym ze stopniem niepełnosprawności. Edukacje prowadzą pedagodzy
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie - filia w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.

Kilku mieszkańców dojeżdża do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Olbięcinie, aby kontynuować naukę w klasach branżowych.

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.