Umowa o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19 w ramach projektu pn.: ”Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” podpisana.

 (link otworzy duże zdjęcie)

10 sierpnia 2020 roku, Starosta Kraśnicki - Andrzej Rolla, wicestarosta –Andrzej Cieśla oraz Skarbnik Powiatu - Iwona Szymańska, podpisali Umowę nr DZPR.IK.432.4.5.2020 z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemiąCOVID-19 w ramach projektu pn.: ”Wsparcie działań związanych
z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” nr: POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie otrzymał kwotę 414 807,00 zł:

  • na zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS;
  • na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki i prowadzeniem usług;
  • na zatrudnienie dodatkowych sześciu osób do opieki nad mieszkańcami;
  • na przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.
 

Opublikowano: 28 sierpnia 2020 09:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 68

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.